प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  कल्याण  अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विधालय, गोपीकान्दर   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  गुम्मापहाड़ी  कल्याण  अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विधालय गुम्मापहाड़ी (गोपीकान्दर )