प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
षिकारीपाड़ा  मुड़ायाम  इन्द्रबनीं  कल्याण  10+2 अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, इन्द्रवनी   
षिकारीपाड़ा  शिकारीपाड़ा  शिकारीपाड़ा  कल्याण  अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विधालय शिकारीपाड़ा   
षिकारीपाड़ा  बाँसपहाड़ी  मँझियानपाड़ा  कल्याण  अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय, मांझियानपाड़ा