प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
मसलिया  रांगा  मसलिया  कल्याण  अनुसूचित जनजाति उ0 वि0 कल्याण छात्रावास मसलिया   
मसलिया  रांगा  मसलिया  कल्याण  अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विधालय मसलिया