प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
जामा    .  डाकघर  नकरापहाड़ी डाकघर   
जामा    .  डाकघर  नकरापहाड़ी डाकघर   
जामा    .  डाकघर  नोनीहथवारी, डाकघर   
जामा    .  डाकघर  नोनीहथवारी, डाकघर   
जामा  सरसावाद  महारो  डाकघर  डाकघर महारो बी0ओ0   
जामा  आसनजोर  आसनजोर  डाकघर  डाकघर आसनजोर बी0ओ0   
जामा  बारा  बारा  डाकघर  डाकघर बारापलासी बी0ओ0   
जामा  बारा  दुधानी  डाकघर  डाकघर अजनारी दुधानी बी0ओ0   
जामा  चिगलपहाड़ी  उपरबहाल  डाकघर  डाकघर उपरबहाल बी0ओ0   
जामा  नाचनगाड़िया  नाचनगड़िया  डाकघर  डाकघर नाचनगड़िया बी0ओ0   
जामा  भुटोकोड़िया  भुटोकौड़िया  डाकघर  डाकघर भुटोकौड़िया बी0ओ0   
जामा  लगला  लीलातरी  डाकघर  डाकघर लीलातरी बी0ओ0   
जामा  मोहुलबोना  जामा  डाकघर  डाकघर जामा बी0ओ0   
जामा  खंटगी  परगाडीह (पुर्व पटी)  डाकघर  डाकघर परगाडीह बी0ओ0   
जामा  सिकटिया  सिकटिया  डाकघर  डाकघर सिकटिया बी0ओ0   
जामा  नवाडीह  अमड़ा  डाकघर  डाकघर अमड़ा नवाडीह बी0ओ0   
जामा  तपसी  लदमीपुर  डाकघर  डाकघर लक्ष्मीपुर बी0ओ0   
जामा  तपसी  बागझोपा  डाकघर  डाकघर बागझोपा बी0ओ0   
जामा  छेलापाथर  निशिचितपुर  डाकघर  डाकघर निश्चितपुर बी0ओ0   
जामा  छेलापाथर  छेलापाथार  डाकघर  डाकघर छैलापाथर बी0ओ0   
जामा  थानपुर  उपर मंझीयानडीह  डाकघर  डाकघर मंझियानडीह बी0ओ0   
जामा  थानपुर  उपर सितुवा  डाकघर  डाकघर उपरसितुवा बी0ओ0   
जामा  भटनिया  गोवारी  डाकघर  डाकघर गवारी बी0ओ0   
जामा  वेदिया  अमलाचातर  डाकघर  डाकघर अमलाचातर बी0ओ0   
जामा  ढोढ़ेली  ताराजोरा  डाकघर  डाकघर ताराजोरा बी0ओ0   
जामा  चिकनिया  चिकानियाँ  डाकघर  डाकघर चिकनियॉ बी0ओ0   
जामा  भैरवपुर  गुन्दनी डंगाल  डाकघर  डाकघर गुन्दनी डंगाल बी0ओ0   
जामा  भैरवपुर  थानदार डुमरिया  डाकघर  डाकघर थनधोबा डुमरिया बी0ओ0   
जामा  भैरवपुर  भैरवपुर  डाकघर  डाकघर भैरवपुर बी0ओ0