प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
जामा  सरसावाद  सरसावाद  जन वितरण प्रणाली  श्री होपना मुर्मू 1/2000   
जामा  सरसावाद  लकड़ापहाड़ी  जन वितरण प्रणाली  स.स. लकड़ापहाडी लैम्पस 28/93   
जामा  सरसावाद  लकड़ापहाड़ी  जन वितरण प्रणाली  रामबहादुर साह 170/85   
जामा  सरसावाद  लकड़ापहाड़ी  जन वितरण प्रणाली  श्री बुधन सोरेन 171/85   
जामा  सरसावाद  मागुरडीह  जन वितरण प्रणाली  श्री कुलदीप राय 165/85   
जामा  सरसावाद  लगवन  जन वितरण प्रणाली  श्रीमती बाहा सोरेन 28/93   
जामा  आसनजोर  जराटीकर  जन वितरण प्रणाली  श्री धनलाल मुर्मू 28/99   
जामा  बारा  बारा  जन वितरण प्रणाली  श्री विरेन्द्र कुमार सिंह 184/84   
जामा  चिगलपहाड़ी  बरमसिया  जन वितरण प्रणाली  श्रीमती अरूणा देवी 20/96   
जामा  चिगलपहाड़ी  घाघरा  जन वितरण प्रणाली  श्री श्रीमन्त मांझी 156/85   
जामा  चिगलपहाड़ी  चिगलपहाड़ी  जन वितरण प्रणाली  श्री बुधराय मरांडी 33/96   
जामा  नाचनगाड़िया  सुखवारी  जन वितरण प्रणाली  श्री राजेश साह 3/97   
जामा  नाचनगाड़िया  नाचनगड़िया  जन वितरण प्रणाली  श्री सोवाधन मुर्मू 33/93   
जामा  नाचनगाड़िया  झिलुबा  जन वितरण प्रणाली  श्री होपन्टी मरांडी 51/96   
जामा  लगला  बैसा  जन वितरण प्रणाली  श्री नन्दलाल मुर्मू 83/99   
जामा  लगला  घनश्यामपुर  जन वितरण प्रणाली  श्री रामजीवन लायक 474/85   
जामा  लगला  लगला  जन वितरण प्रणाली  श्री मधुसूदन साह 29/87   
जामा  मोहुलबोना  जामा  जन वितरण प्रणाली  श्री प्रफूल्ल राउत 11/98   
जामा  मोहुलबोना  मोहुलबना  जन वितरण प्रणाली  श्रीमती रानी सोरेन 33/04   
जामा  मोहुलबोना  सुग्नीवाद  जन वितरण प्रणाली  श्री मैनेजर हाँसदा 19/98   
जामा  मोहुलबोना  सेजाकोड़ा  जन वितरण प्रणाली  श्री बलराम यादव 167/85   
जामा  पलासी  पलासी  जन वितरण प्रणाली  श्री सावरमल अग्रवाल 157/85   
जामा  सिकटिया  दोंदिया  जन वितरण प्रणाली  श्री बालकिशोर मुर्मू 13/05   
जामा  सिकटिया  अम्वाटीकर  जन वितरण प्रणाली  श्री नेपाल प्रसाद साह 8/88   
जामा  नवाडीह  फुलोपानी  जन वितरण प्रणाली  श्री द्वारका प्रसाद साह 398/85   
जामा  नवाडीह  नवाडीह  जन वितरण प्रणाली  री बंगलू गृही 2/01   
जामा  नवाडीह  नवाडीह  जन वितरण प्रणाली  श्री लुखीन मुमूै 9/02   
जामा  तपसी  कामुडुरिया  जन वितरण प्रणाली  श्री अर्जुन पुजहर 58/99   
जामा  तपसी  बागझोपा  जन वितरण प्रणाली  श्री सुरेश रिवरहन 17/88   
जामा  आसनसोल कुरुवा  नयाडीह  जन वितरण प्रणाली  श्री जिया पुजहर 68/93   
जामा  आसनसोल कुरुवा  कटहरा  जन वितरण प्रणाली  श्री हेमलाल मुर्मू 22/02   
जामा  आसनसोल कुरुवा  गड़गड़िया  जन वितरण प्रणाली  श्री मोहन राउत 30/88   
जामा  आसनसोल कुरुवा  कैराबनी  जन वितरण प्रणाली  श्री हरवंश साह 37/85   
जामा  आसनसोल कुरुवा  कैराबनी  जन वितरण प्रणाली  श्री मितल पुजहर 26/2000   
जामा  छेलापाथर  निशिचितपुर  जन वितरण प्रणाली  श्री सुरेश प्रसाद साह 31/04   
जामा  छेलापाथर  हेमन्तपुर  जन वितरण प्रणाली  श्री प्रधान सोरेन 50/96   
जामा  छेलापाथर  गादी जिरुलिया  जन वितरण प्रणाली  चतुरगुण पुजहर 67/93   
जामा  छेलापाथर  चकलतीपुर  जन वितरण प्रणाली  श्री रामकिशोर किस्कु 64/2000   
जामा  थानपुर  गादीदेवली  जन वितरण प्रणाली  श्रीमती द्रोपली देवी 7/97   
जामा  थानपुर  गादीदेवली  जन वितरण प्रणाली  श्री बच्ची देवी 17/97   
जामा  थानपुर  गादीदेवली  जन वितरण प्रणाली  श्री बैजनाथ साह 670/85   
जामा  थानपुर  थानपुर  जन वितरण प्रणाली  श्री बाबूराम टुडू 35/96   
जामा  भटनिया  गोवारी  जन वितरण प्रणाली  श्री प्रेम मुर्मू 170/85   
जामा  वेदिया  अमलाचातर  जन वितरण प्रणाली  श्री राजेन्द्र साह 21/95   
जामा  वेदिया  गादीचुटो  जन वितरण प्रणाली  श्री ललन पुजहर 90/99   
जामा  ढोढ़ेली  कुशमाहा  जन वितरण प्रणाली  श्री फलानंद महतो 393/85   
जामा  ढोढ़ेली  पथलचपरी  जन वितरण प्रणाली  श्री भगान टुडू 11/02   
जामा  ढोढ़ेली  ताराजोरा  जन वितरण प्रणाली  श्री नरेन्द्र खिरहर 3/08   
जामा  ढोढ़ेली  नवाडीह  जन वितरण प्रणाली  श्रीमती मिरुदी मराण्डी 19/07   
जामा  चिकनिया  लकड़जोरिया  जन वितरण प्रणाली  श्री धनेश्वर बेसरा 6/03   
जामा  चिकनिया  लखनपुर  जन वितरण प्रणाली  श्री बाबू मोहली 12/03   
जामा  भैरवपुर  कोल्हूआ  जन वितरण प्रणाली  श्रीमती किरण मरांडी 5/99   
जामा  भैरवपुर  हरलाडंगाल  जन वितरण प्रणाली  श्रीमोती लाल टुडू 1/06   
जामा  भैरवपुर  भैरवपुर  जन वितरण प्रणाली  स0 स0 सिमरा 15/93   
जामा  टेंगघोवा  आसनबनी  जन वितरण प्रणाली  श्री कुलदीप राय 165/85   
जामा  टेंगघोवा  आसनबनी  जन वितरण प्रणाली  श्री विविनी सोरेन 11/03   
जामा  टेंगघोवा  बान्दो  जन वितरण प्रणाली  श्री रामदयाल मंडल 19/02   
जामा  टेंगघोवा  बान्दो  जन वितरण प्रणाली  श्री मेघनाथ पुजहर 20/2000   
जामा  टेंगघोवा  बान्दो  जन वितरण प्रणाली  श्री विभिषण पुजहर 18/96   
जामा  टेंगघोवा  टंगधोवा  जन वितरण प्रणाली  श्री रूबिन बास्की 6/2000   
जामा  सिमरा  बाबुकदेली  जन वितरण प्रणाली  श्री नागेश्वर दर्वे 48/86   
जामा  सिमरा  बाबुकदेली  जन वितरण प्रणाली  श्री मणिकान्त दर्वे 14/87