प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
गोपीकान्दर  टांयजोर  मुहालो  शिक्षा  प्राथमिक विधालय मुहालो   
गोपीकान्दर  टांयजोर  दुवारिया  शिक्षा  प्राथमिक विधालय द्वारिया   
गोपीकान्दर  टांयजोर  दुवारिया  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय द्वारिया   
गोपीकान्दर  टांयजोर  दुवारिया  शिक्षा  प्राथमिक विधालय मूढ़ासोल   
गोपीकान्दर  टांयजोर  डुमरतला  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय डुमरतल्ला   
गोपीकान्दर  टांयजोर  तलबड़िया  शिक्षा  प्राथमिक विधालय तालबेड़िया   
गोपीकान्दर  टांयजोर  टांयजोर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय टॉयजोर   
गोपीकान्दर  टांयजोर  टांयजोर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय टांयजोर   
गोपीकान्दर  टांयजोर  दलदली  शिक्षा  मध्य विधालय दलदली   
गोपीकान्दर  टांयजोर  दलदली  शिक्षा  संकुल मध्य विद्यालय दलदली   
गोपीकान्दर  टांयजोर  भिलईघाटी  शिक्षा  प्राथमिक विधालय भिलाईघाटी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  चिरापाथर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय चिरापाथर मिशन   
गोपीकान्दर  टांयजोर  अमरपानी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय अमरपानी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  कोचापानी  शिक्षा  प्राथमिक विधालय कोचापानी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  कोलाजोड़ा  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय कोलाजोरा   
गोपीकान्दर  टांयजोर  डुमरिया  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय डुमरिया   
गोपीकान्दर  टांयजोर  बांसपहाड़ी  शिक्षा  प्राथमिक विधालय बॉसपहाड़ी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  बांसपहाड़ी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय बांसपहाड़ी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  सुगापहाड़ी  शिक्षा  प्राथमिक विधालय सुग्गापहाड़ी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  सुगापहाड़ी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय सुग्गापहाड़ी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  धवाडंगाल  शिक्षा  मध्य विधालय धावॉडंगाल   
गोपीकान्दर  टांयजोर  धवाडंगाल  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय डुमरतल्ला   
गोपीकान्दर  टांयजोर  धवाडंगाल  शिक्षा  संकुल मध्य विद्यालय   
गोपीकान्दर  टांयजोर  रोलडीह  शिक्षा  प्राथमिक विधालय रोलडीह (एन0पी0 एस0)   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  .  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय खेड़ीवाड़ी(पहाड़ियाटोला)   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  .  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधायलय करमाटॉड़   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  .  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय जोलोचम्पा   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  गड़ियापानी  शिक्षा  प्राथमिक विधालय गढ़ियापानी   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  शिक्षा  कन्या मध्य विघालय,गोपीकान्दर   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  शिक्षा  संकुल कन्या मध्य विद्यालय गोपीकान्दर   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  खेरीबारी  शिक्षा  प्राथमिक विधालय खेडीबाडी   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  कुरूम्बा  शिक्षा  प्राथमिक विधालय कुरूम्बा   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  कुम्हारबांध  शिक्षा  प्राथमिक विधालय कुम्हारबाधँ   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  छत्तरचुंआ  शिक्षा  मध्य विधालय, छतरचुअँा   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  छत्तरचुंआ  शिक्षा  संकुल मध्य विद्यालय छत्तरचुंआ   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  खजुरडंगाल  शिक्षा  उत्क्रमित मय विधायलय, खजुरडंगाल   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  जोलो  शिक्षा  प्राथमिक विधालय जोलो   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  जाड़ोपानी  शिक्षा  प्राथमिक विधालय जारोपानी   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  सरूवापानी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय सरूवापानी   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  पूजाडीह  शिक्षा  प्राथमिक विधालय पुजाडीह   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  झुटीचापड़  शिक्षा  उत्क्रमित मय विधायलय झुठीचापड़   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  बाबुपुर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय, बाबुपुर   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  बाबुपुर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय बलिया   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  कोयादह  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय कोयदा   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  बांकीजोर  शिक्षा  उत्क्रमित मय विधालय, बांकीजोर   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  झरियापानी  शिक्षा  उत्क्रमित मय विधालय, झरियापानी   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  बारातली  शिक्षा  प्राथमिक विधालय बारातली   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  दुबराजपुर  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय, दुवराजपुर   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  भागाबांध  शिक्षा  प्राथमिक विधालय भागबाँध   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  भुस्कीडंगाल  शिक्षा  प्राथमिक विधालय भुसकुडंगाल   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  खरौनीबाजार  शिक्षा  मध्य विधालय खरौनीबाजार   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  कारूडीह  शिक्षा  मध्य विधालय कारूडीह   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  कारूडीह  शिक्षा  प्राथमिक विधालय कारूडीह   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  कारूडीह  शिक्षा  संकुल मध्य विद्यालय कारूडीह   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  तरणी  शिक्षा  प्राथमिक विधालय तरनी   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  कसाईपहाड़  शिक्षा  प्राथमिक विधालय कसाईपहाड़   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  दुन्दवा  शिक्षा  प्राथमिक विधालय दुन्दवा   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  दुन्दवा  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय दुन्दुवा   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  करमाटांड़  शिक्षा  प्राथमिक विधालय करमाटॉड   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  अमलादही  शिक्षा  प्राथमिक विधालय अमलादही   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  अहरीचुंआ  शिक्षा  मध्य विधालय अहरीचुआँ   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  अहरीचुंआ  शिक्षा  उत्क्रमित मय विधालय, अहरीचुआं   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  अहरीचुंआ  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय अहरीचुऑ   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  अहरीचुंआ  शिक्षा  संकूल मध्य विद्यालय अहरीचुंआ   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  नामोडीह  शिक्षा  मध्य विधालय नामोडीह   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  नामोडीह  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय नामोडीह अमेर जेला   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  नामोडीह  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय नामोडीह   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  दड़ांग खरौनी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय दड़ागखरौनी   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  धुंधापहाड़ी  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय धुन्धापहाड़ी   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  धुंधापहाड़ी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय धुन्धापहाड़ी   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  बबईखोड़ा  शिक्षा  प्राथमिक विधालय बबुईखोड़ा   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  दुर्गापुर  शिक्षा  मध्य विधालय दुर्गापुर   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  दुर्गापुर  शिक्षा  संकुल मध्य विद्यालय दुर्गापुर   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  रांगा  शिक्षा  प्राथमिक विधालय रांगामिशन   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  मंजुराबाड़ी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय मंजीराबाड़ी   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  भांगाडीह  शिक्षा  प्राथमिक विधालय भांगाहीर   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  भांगाडीह  शिक्षा  प्राथमिक विधालय मजडीहा   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  धेबरना  शिक्षा  प्राथमिक विधालय धोबरा (एन0 पी0 एस0)   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  गुम्मापहाड़ी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय गुम्मापहाड़ी   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  कुश्चिरा  शिक्षा  मध्य विधालय कुश्चिरा   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  कुश्चिरा  शिक्षा  संकुल मध्य विद्यालय कुश्चिरा   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  कुश्चिरा  शिक्षा  मध्य विधालय कुश्चिरा   
गोपीकान्दर  मुसना  धरमपुर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय धरमपुर   
गोपीकान्दर  मुसना  जनुमडीह  शिक्षा  प्राथमिक विधालय जानूमडीह   
गोपीकान्दर  मुसना  रामवनी  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय रामबनी   
गोपीकान्दर  मुसना  रामवनी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय रामवनी   
गोपीकान्दर  मुसना  रामगढ़  शिक्षा  प्राथमिक विधालय रामगढ़   
गोपीकान्दर  मुसना  मुसना  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय मुसना   
गोपीकान्दर  मुसना  मुसना  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय मुसना   
गोपीकान्दर  मुसना  मुसना  शिक्षा  आंगनबाड़ी केन्द्र मुसना   
गोपीकान्दर  मुसना  आमझारी  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय आमक्षरी   
गोपीकान्दर  मुसना  आमझारी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय आमक्षारी   
गोपीकान्दर  मुसना  अमरपुर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय अमरपुर   
गोपीकान्दर  मुसना  जामचुंआ  शिक्षा  प्राथमिक विधलय जामचुॅआ   
गोपीकान्दर  मुसना  दीघापर्वत  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय दीघापर्वत   
गोपीकान्दर  मुसना  पीपरा  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय पिपरा   
गोपीकान्दर  मुसना  भद्रदीघा  शिक्षा  प्राथमिक विधालय भद्रादीधा   
गोपीकान्दर  मुसना  भद्रदीघा  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय भद्रादीघा   
गोपीकान्दर  मुसना  पिण्डरगड़या  शिक्षा  प्राथमिक विधालय पिण्डरगडिया (एन0 पी0 एस0)   
गोपीकान्दर  मुसना  लखीबाद  शिक्षा  मध्य विधालय लखीबाद   
गोपीकान्दर  मुसना  पहाड़पुर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय पहाड़पुर नवीन   
गोपीकान्दर  मुसना  जोड़ासिमल  शिक्षा  प्राथमिक विधालय जोड़ासिमल   
गोपीकान्दर  मुसना  काजीकेन्द्र  शिक्षा  प्राथमिक विधालय काजीकेन्द   
गोपीकान्दर  मुसना  रामपुर  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय रामपुर   
गोपीकान्दर  मुसना  गम्हरिया  शिक्षा  प्राथमिक विधालय गम्हरिया   
गोपीकान्दर  मुसना  पूर्णखोड़ा  शिक्षा  मध्य विधालय पुरनाखोड़ा   
गोपीकान्दर  मुसना  पलासबनी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय पलासबनी   
गोपीकान्दर  मुसना  बुढ़ीचापड़  शिक्षा  प्राथमिक विधालय बुढ़ीचापड़   
गोपीकान्दर  मुसना  जीतपुर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय जीतपुर   
गोपीकान्दर  ओड़मो  .  शिक्षा  प्राथमिक विधालय रूहगवॉ   
गोपीकान्दर  ओड़मो  बोढ़नियां  शिक्षा  प्राथमिक विधालय बढ़हनियॉ   
गोपीकान्दर  ओड़मो  बोढ़नियां  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय बढ़हनियॉ   
गोपीकान्दर  ओड़मो  ओड़मो  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय ओड़यो   
गोपीकान्दर  ओड़मो  ओड़मो  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय ओड़मो   
गोपीकान्दर  ओड़मो  ओड़मो  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय ओड़मो   
गोपीकान्दर  ओड़मो  सहारो  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय सहारो   
गोपीकान्दर  ओड़मो  बोरापहाड़ी  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय बोड़ापहाड़ी   
गोपीकान्दर  ओड़मो  टेसाफूल्ली  शिक्षा  प्राथमिक विधालय हेसाफुली (एन0 पी0 एस0)   
गोपीकान्दर  ओड़मो  टेसाफूल्ली  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय आमडीहा   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कोलियो  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय कोलियो   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कोल्हा  शिक्षा  मध्य विधालय कोल्हा   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कचुवाकांदर  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय कचुआकान्दर   
गोपीकान्दर  ओड़मो  सारखीपहाड़  शिक्षा  प्राथमिक विधालय सरखीपहाड़   
गोपीकान्दर  ओड़मो  चूंजो  शिक्षा  प्राथमिक विधालय चूॅजो   
गोपीकान्दर  ओड़मो  हेठ शिलंगी  शिक्षा  मध्य विधालय शिलंगी   
गोपीकान्दर  ओड़मो  खटंगी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय खटॅगी   
गोपीकान्दर  ओड़मो  खड़कासोल  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय खरकासोल   
गोपीकान्दर  ओड़मो  महुलडाबर  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय महुलडाबर   
गोपीकान्दर  ओड़मो  महुलडाबर  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय महुलडाबर   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कुण्डापहाड़ी  शिक्षा  मध्य विधालय कुण्डापहाड़ी   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कुण्डापहाड़ी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय कुण्डापहाड़ी   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कुण्डापहाड़ी  शिक्षा  संकुल मध्य विद्यालय कुण्डापहाड़ी   
गोपीकान्दर  ओड़मो  चिरूडीह  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय चिरूडीह   
गोपीकान्दर  ओड़मो  मधुबन  शिक्षा  प्राथमिक विधालय मधुबन   
गोपीकान्दर  ओड़मो  झुंझको  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय झुझको   
गोपीकान्दर  ओड़मो  तालखेड़ा  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय तालखोड़ा   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कलाईपुरा  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय कलाईपुरा   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कलाईपुरा  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, कलाईपुरा कोशाल टोला   
गोपीकान्दर  ओड़मो  शिलंगी पहाड़  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय शिलंगी पहाड़   
गोपीकान्दर  ओड़मो  शिलंगी पहाड़  शिक्षा  संकुल मध्य विद्यालय शिलंगी   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  गोगाजोड़  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय गोगाजोर   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  कोरमो  शिक्षा  मध्य विधालय कोरमो   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  कोरमो  शिक्षा  संकुल मध्य विद्यालय कोरमो   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  पिण्डरगड़िया  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय पिण्डर गड़िया   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  भालकी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय भालकी   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  पिपरजोड़िया  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय पिपरजोरिया   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  पिपरजोड़िया  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय पिपरजोरिया   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  छोटाबथान  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय छोटाबथान   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  बेगडोमा  शिक्षा  उत्क्रमित मध्य विधालय बेगड़ोमा   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  खैरबनी  शिक्षा  प्राथमिक विधालय खैरबनी   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  खैरबनी  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय खैरबनी   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  बड़ापाथर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय बड़ापाथर   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  बड़ापाथर  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय बड़बथान   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  बड़ापाथर  शिक्षा  उत्क्रमित प्राथमिक विधालय बड़ापाथर   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  सुरजूडीह  शिक्षा  मध्य विधालय सुरजूडीह   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  पहाड़पुर  शिक्षा  मध्य विधालय पहाड़पुर पुराना   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  कारोपहाड़ी  शिक्षा  मध्य विधालय कारीपहाड़ी   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  कारोपहाड़ी  शिक्षा  संकुल मध्य वि   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  पर्वतपुर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय पर्वतपुर   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  विराजपुर  शिक्षा  प्राथमिक विधालय बिराजपुर