प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
1 2 3 4 5 6
जामा  सरसावाद  महारो  उच्च शिक्षा  संत बालिका उच्च विघालय महारो   
जामा  मोहुलबोना  जामा  उच्च शिक्षा  उच्च विघालय जामा   
जामा  खंटगी  चोरकटट्रा  उच्च शिक्षा  स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विधालय चोरकट्टा   
जामा  पलासी  लकड़ादिवानी  उच्च शिक्षा  प्रोजेक्ट उच्च विधालय बारापलासी   
जामा  नवाडीह  नवाडीह  उच्च शिक्षा  संत जोसेफ उच्च विधालय गुहियाजोरी