प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
गोपीकान्दर  टांयजोर  मुहालो  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, मुहालो   
गोपीकान्दर  टांयजोर  दुवारिया  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, दुवारिया   
गोपीकान्दर  टांयजोर  डुमरतला  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, डुमरतल्ला   
गोपीकान्दर  टांयजोर  तलबड़िया  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, तालबड़िया   
गोपीकान्दर  टांयजोर  टांयजोर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, टैंयजोर   
गोपीकान्दर  टांयजोर  दलदली  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, दलदली   
गोपीकान्दर  टांयजोर  भिलईघाटी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, भिलाईघाटी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  चिरापाथर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, चिरापाथर   
गोपीकान्दर  टांयजोर  सिदपहाड़ी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, सिदपहाड़ी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  कोलाजोड़ा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कोलाजोड़ा   
गोपीकान्दर  टांयजोर  बांसपहाड़ी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, बांसपहाड़ी   
गोपीकान्दर  टांयजोर  मठासाल  जि0प्रो0पदा0  अंगनबाड़ी केन्द्र, मठासोल   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  गड़ियापानी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, गड़ियापानी   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  बलिया  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, बलिया   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, गोपीकान्दर-1   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, गोपीकान्दर-2   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  कुम्हारबांध  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कुम्हारबॉध   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  छत्तरचुंआ  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, छत्तरचुंआ   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  खजुरडंगाल  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, खजूरडंगाल   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  जोलो  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, जोलो   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  जाड़ोपानी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, जोड़पानी   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  बांकीजोर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, बांकीजोड़   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  बारातली  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, बरातल्ली   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  भागाबांध  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, भांगाबांध   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  खरौनीबाजार  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, खरौनीबाजार-1   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  खरौनीबाजार  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, खरौनीबाजार-2   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  कारूडीह  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कारूडीह   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  तरणी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, तरणी   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  कसाईपहाड़  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कसाईपहाड़   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  दुन्दवा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, दुन्दवा   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  अमलादही  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, अम्लादही   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  अहरीचुंआ  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, अहरीचुंआ-1   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  अहरीचुंआ  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, अहरीचुंआ-2   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  नामोडीह  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, नामोडीह   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  धुंधापहाड़ी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, धुन्धापहाड़ी   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  बबईखोड़ा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, बबईखोड़ा   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  दुर्गापुर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, दुर्गापुर   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  रांगा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, रांगा   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  मंजुराबाड़ी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, मंजिराबाड़ी   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  मजडीहा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, मजडीहा   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  धेबरना  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, धोबरना   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  गुम्मापहाड़ी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, गुम्मापहाड़ी   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  कुश्चिरा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कुश्चिरा   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  कुश्चिरा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कुश्चिरा   
गोपीकान्दर  मुसना  धरमपुर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, धरमपुर   
गोपीकान्दर  मुसना  रामवनी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, रामबनी   
गोपीकान्दर  मुसना  मुसना  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, मुसना   
गोपीकान्दर  मुसना  आमझारी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, आमझारी   
गोपीकान्दर  मुसना  अमरपुर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, अमरपुर   
गोपीकान्दर  मुसना  जामचुंआ  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, जामचुॅआ   
गोपीकान्दर  मुसना  दीघापर्वत  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, दीघापर्वत   
गोपीकान्दर  मुसना  पीपरा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, पिपरा   
गोपीकान्दर  मुसना  पिण्डरगड़या  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, पिण्डरगड़िया   
गोपीकान्दर  मुसना  पहाड़पुर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, पहाड़पुर   
गोपीकान्दर  मुसना  रामपुर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, रामपुर   
गोपीकान्दर  मुसना  गम्हरिया  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, गम्हरिया   
गोपीकान्दर  मुसना  पूर्णखोड़ा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, पूर्णाखोड़ा   
गोपीकान्दर  मुसना  बुढ़ीचापड़  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, बुढ़ीचापर   
गोपीकान्दर  मुसना  जीतपुर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, जीतपुर   
गोपीकान्दर  ओड़मो  ओड़मो  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, ओड़मो   
गोपीकान्दर  ओड़मो  बोरापहाड़ी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, बोड़ापहाड़ी   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कोल्हा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कोल्हा   
गोपीकान्दर  ओड़मो  चूंजो  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, चुॅजो   
गोपीकान्दर  ओड़मो  खटगामा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, खटगांवा   
गोपीकान्दर  ओड़मो  महुलडाबर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, महुलडाबर   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कुण्डापहाड़ी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कुण्डापहाड़ी   
गोपीकान्दर  ओड़मो  चिरूडीह  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, चिरूडीह   
गोपीकान्दर  ओड़मो  मधुबन  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, मधुबन   
गोपीकान्दर  ओड़मो  तालखेड़ा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, तालखोड़ा   
गोपीकान्दर  ओड़मो  कलाईपुरा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कलाईपुरा   
गोपीकान्दर  ओड़मो  शिलंगी पहाड़  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, शिलंगी   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  कोरमो  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कोरमो   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  पिण्डरगड़िया  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, पिण्डरगड़िया   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  भालकी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, भालकी   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  पिपरजोड़िया  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, पिपरजोरिया   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  बेगडोमा  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, बेगडोमहा   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  खैरबनी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, खैरबनी   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  बड़ापाथर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, बड़ापाथर   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  सुरजूडीह  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, सुरजूडीह   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  पहाड़पुर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, पहाड़पुर   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  कारोपहाड़ी  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, कारोपहाड़ी   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  पर्वतपुर  जि0प्रो0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र, पर्वतपुर