प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
दुमका  भुरकुण्डा  चैनपुर  बैंक  भारतीय स्टेट बैंक, चैनपुर   
दुमका  बड़तल्ली  गान्दो  बैंक  भारतीय स्टेट बैंक, गान्दो   
दुमका  पाटसिमला  करमाटांड  बैंक  भारतीय स्टेट बैंक, करमाटांड़   
दुमका  हरिपुर  बाबुपुर  बैंक  भारतीय स्टेट बैंक, बाबुपुर   
दुमका  दुमका नगरपालिका  .  बैंक  भारतीय स्टेट बैंक, दुमका   
दुमका  दुमका नगरपालिका  .  बैंक  भारतीय स्टेट बैंक, दुमका बाजार   
दुमका  दुमका नगरपालिका  .  बैंक  बैंक ऑफ बड़ौदा, दुमका  टीन बाजार चौक