प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
गोपीकान्दर  टांयजोर  टांयजोर  प्र0वि0पदा0  प्राथमिक विधालय टांयजोर   
गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  गोपीकान्दर  प्र0वि0पदा0  पंचायत भवन गोपीकान्दर   
गोपीकान्दर  खरौनीबाजार  खरौनीबाजार  प्र0वि0पदा0  मध्य विधालय खरौनीबाजार   
गोपीकान्दर  कुश्चिरा  कुश्चिरा  प्र0वि0पदा0  मध्य विधालय कुश्चिरा   
गोपीकान्दर  मुसना  मुसना  प्र0वि0पदा0  आंगनबाड़ी केन्द्र मुसना   
गोपीकान्दर  ओड़मो  ओड़मो  प्र0वि0पदा0  पंचायत भवन ओरमो   
गोपीकान्दर  सुरजुडीह  सुरजूडीह  प्र0वि0पदा0  प्रखण्ड विकास भवन सुरजुडीह